Kontakty

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
BALMETO CZ s.r.o.
se sídlem Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov
IČ: 285 64 642
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3227 (dále jen „BALMETO CZ“)

ZÁKLADNÍ USTANOVEN

 • BALMETO CZ se specializuje na prodej sortimentu obalových materiálů, například: papírové obaly, plastové obaly, dřevěné obaly, ekologické obaly, atd.
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (obsah smluvního ujednání) vzniklé mezi nimi
 • v souvislosti, nebo na základě rámcové kupní smlouvy a kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a dalších prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem apod.), jejímž předmětem je prodej/nákup zboží prodávajícího
 • při využívání webového rozhraní internetového obchodu a z obdobných právních důvodů
 • Vymezení základních pojmů:

Prodávající je obchodní společnost BALMETO CZ s.r.o. se sídlem Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov, IČ: 285 64 642 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3227, která jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti, tj. podnikatel.  

Fakturační a kontaktní údaje:

 • Korespondenční adresa:     Dětmarovice 1170, 735 71 Dětmarovice 
 • Sídlo:                                      Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov
 • E-mail:                                    info@balmeto.cz
 • Telefon:                                  604 224 786
 • Bankovní spojení:                 KB Ostrava, č.ú.: 43-6906300277/0100
 • IČ:                                            28564642
 • DIČ:                                         CZ28564642

Provozovny:

 • Dětmarovice 1170, 735 71 Dětmarovice
 • Újezd u Černé Hory 102, 679 22 Újezd u Černé Hory

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje od prodávajícího zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména v internetovém obchodu prodávajícího.  

Kupující, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání je ve smyslu ust § 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) spotřebitelem 

(dále jen „kupující spotřebitel“). Kupující, který je fyzickou, nebo právnickou osobou podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace a který, při uzavírání smlouvy s prodávajícím jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti je podnikatelem (dále jen „ kupující podnikatel“). Pokud není v podmínkách uvedeno jinak, označují se kupující spotřebitel a kupující podnikatel společně jako „kupující“.

Internetový obchod je webové rozhraní provozované prodávajícím umístěné na internetové stránce dostupné na této internetové adrese www.balmeto.cz (dále „webové rozhraní“).

 • Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vybrané zboží v souladu s jeho potvrzenou objednávkou a to v množství, druhu a kvalitě požadované kupujícím, limitovaný dostupností tohoto zboží a závazek kupujícího uhradit za objednané zboží sjednanou kupní cenu.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené podmínkami také občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Ujednání odchylná od podmínek je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními podmínek.
 • Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit či doplnit znění těchto podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek účinným v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 • Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní internetového obchodu, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní, může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující je oprávněn provádět objednávání zboží též bez registrace tzv. rychlou objednávkou přímo z webového rozhraní obchodu. 
 • Při registraci na webovém rozhraní se stává kupující zároveň registrovaným uživatelem a může využívat veškeré výhody (např. historii objednávek, evidenci doručovacích údajů bez nutnosti opakovaného zadávání, apod.)
 • Při registraci na webovém rozhraní a při objednávání zboží dodavatele je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Kupující je povinen aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 
 • Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy těchto podmínek, nebo vyplývajících ze zákona. Prodávající může zrušit uživatelský účet i na základě písemné žádosti kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 • Prodávající zřídí na webovém rozhraní tzv. předregistrovaný účet kupujícímu spotřebiteli, který si zakoupil zboží u prodávajícího v některé z jeho provozoven a to pouze se souhlasem kupujícího s jeho zřízením, který lze učinit i prostředky elektronické komunikace na dálku v návaznosti na nabídku jeho zřízení ze strany prodávajícího. Prodávající bezprostředně po zřízení předregistrovaného účtu, zašle prostřednictvím SMS zprávy, nebo e-mailu kupujícímu přihlašovací údaje k takto předregistrovanému účtu sestávající z uživatelského jména a jednorázového hesla, které je kupující povinen ihned po prvním přihlášení do uživatelského rozhraní změnit v nastavení svého uživatelského profilu. Předregistrovaný účet se aktivuje automaticky prvním přihlášením oprávněného kupujícího a tímto okamžikem se z něj stává registrovaný uživatelský účet a kupující je oprávněn čerpat veškeré výhody takového účtu, jako kupující, který si zřídil běžnou registraci.

Informace o zboží

 • Webové rozhraní prodávajícího obsahuje katalogový přehled zboží s popisem jednotlivého zboží, včetně informací o jeho hlavních vlastnostech a včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné v české měně a včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků (s výjimkou nákladů na dopravu a poplatků, jejichž plátce je přímo kupující dle zákona nebo těchto podmínek, které jsou uvedeny samostatně). 
 • Veškerá prezentace nabídky zboží umístěná v katalogu webového rozhraní je informativního charakteru a je proto sama o sobě nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Uzavření kupní smlouvy

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto podmínky.
 • Uzavírá-li kupní smlouvu kupující jako spotřebitel, má právo zejména:
  • Odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku.
  • Na sdělení podstatných informací před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení §1811 a §1820 občanského zákoníku, které jsou obsaženy v těchto podmínkách nebo na webovém rozhraní internetového obchodu.
 • Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku tj. webové rozhraní, e-mail, telefon, apod. Smluvní strany souhlasí s jejich užitím za účelem uzavření kupní smlouvy na zboží prodávajícího při nákupu/prodeji na webovém rozhraní prodávajícího. Doručení komunikační zprávy druhé straně nastává okamžikem přijetí objednávkového formuláře na webovém rozhraní prodávajícího, nebo přijetím e-mailu na serveru příchozí pošty, či uskutečněním telefonického hovoru. 
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na uskutečnění telefonních hovorů apod.) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší ve vztahu k prodávajícímu od základní sazby. 
 • Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. V případě, že kupující odmítne zboží od prodávajícího bez existence objektivní překážky převzít, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tímto jednáním vzniklé.
 • V případě, že kupující, zejména kupující podnikatel, nakupuje zboží od prodávajícího za účelem dalšího prodeje třetím osobám, je povinen uzavřít s prodávajícím smlouvu o zprostředkování podle platných právních předpisů, kterou mu za tímto účelem vydá k dispozici prodávající. Kupující není oprávněn zboží dále prodat třetí osobě bez souhlasu prodávajícího a je v tomto případě povinen dodržovat veškerá ujednání smlouvy o zprostředkování. V případě porušení této povinnosti mu bude udělena sankce podle zvláštních ujednání ve smlouvě o zprostředkování.
 • Kupující provede objednávku vybraného zboží jedním z těchto způsobů:
  • Prostřednictvím zkráceného objednávkového formuláře ve svém uživatelském rozhraní, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě a disponuje -li uživatelským účtem.
  • Vyplněním objednávkového formuláře bez registrace přímo ve webovém rozhraní internetového obchodu tzv. rychlou objednávkou.
  • Telefonicky na číslech:
   • 604 224 786 – pobočka Dětmarovice
   • 604 224 792 – pobočka Újezd u Černé Hory
 • E-mailem na adrese:
 • Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • Kupujícím
  • objednávaném zboží a zejména jeho množství
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka)

 • Při zadávání objednávky na webovém rozhraní, kupující zvolí konkrétní položku zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení a to tak, že objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího, nebo svého uživatelského rozhraní a postupuje dle jednotlivých částí objednávkového formuláře, který je v případě kupujícího s registrací zkrácen o již evidované údaje, pokud nebudou tímto kupujícím dodatečně měněny. Vložením zboží do košíku bude toto zboží pro prodávajícího rezervováno po dobu následujících 30 minut. V případě, že v této době nedojde ze strany prodávajícího k dokončení objednávky a jejímu odeslání prodávajícímu, rezervace se zruší a zboží se vrací zpět do prodeje.
 • Před zasláním a potvrzením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v rychlé objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 • Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky (akceptací) kupujícího prodávajícím dle předchozího odstavce, tj. prostřednictvím elektronické adresy kupujícího. V případě, že kupující uhradí cenu za zboží ještě před přijetím potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, považuje se za okamžik uzavření kupní smlouvy okamžik přijetí platby prodávajícím, pokud tento okamžik předchází potvrzení objednávky kupujícího.
 • Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi písemným potvrzením takové objednávky v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv individuální požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena potvrzením této nové objednávky kupujícím prodávajícímu odeslaným na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto podmínkách, nebo ze které pozměněnou nabídku kupující přijal.
 • V případě, kdy došlo k zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách, nebo ze které pozměněnou nabídku kupující přijal.
 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku jen po dobu, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. V této souvislosti kupující může zrušit objednávku telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí objednávkového formuláře. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a se  zásadami zpracování osobních údajů a, že s nimi souhlasí. 
 • Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím po uzavření kupní smlouvy probíhá taktéž prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, smluvní strany tuto skutečnost berou na vědomí uzavřením kupní smlouvy, přičemž se může jednat o komunikaci prostřednictvím formulářů na webovém rozhraní, telefonicky, e-mailem nebo písemnou komunikaci prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb.

Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího určené v objednávce
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím provozovatele poštovních, kurýrních, nebo zásilkových služeb
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-6906300277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
 • V případě platby na dobírku je kupující povinen uhradit prodávajícímu administrativní poplatek, jehož výše je kupujícímu vyčíslena v poslední fázi tzv. košíku v aktuální výši, před potvrzením závazné objednávky. V případě objednávky učiněné prostřednictvím jiných způsobů komunikace na dálku, bude výše tohoto poplatku kupujícímu sdělena nejpozději při zadání objednávky.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží má prodávající zveřejněny na webovém rozhraní internetového obchodu, přičemž se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku, v závislosti na výběru způsobu dopravy kupujícím. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě objednávky učiněné prostřednictvím jiných způsobů komunikace na dálku budou kupujícímu tyto informace sděleny nejpozději při zadání objednávky. Pokud tyto náklady nelze stanovit předem, kupující bere na vědomí, že budou dodatečně účtovány.
 • Cena zboží zahrnuje mj. i prodávajícím uhrazený poplatek za zpětný odběr a využití odpadu z obalů, vztahuje-li se na toto zboží. Kupující spolu s převedením vlastnického práva ke zboží přebírá odpovědnost za plnění povinností zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, zejména za úhradu poplatku za zpětný odběr a využití u všech druhů zboží, v případě zboží uvedeného v části C, nebo D přílohy č. 4 zákona 477/2001 Sb,. o obalech, v platném znění přebírá kupující spolu s vlastnickým právem dále vedle povinnosti dle předchozí věty odpovědnost za úhradu poplatku za zpětný odběr a využití odpadu z obalů tzv. littering. 
 • Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě na webovém rozhraní, nebo do okamžiku jejich změny v důsledku nabídky prodávajícího zaslané kupujícímu prostředky elektronické komunikace na dálku v souvislosti s jednorázovou obchodní promo akcí prodávajícího, nebo změny nastalé v důsledku aplikace výhod kupujícího, který disponuje platným uživatelským účtem a je registrovaným uživatelem. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 • Původní cena (tj. cena typicky vyobrazena na webovém rozhraní v rámci informace o slevě jako přeškrtnutá) představuje nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží prodávající nabízel ve svém internetovém obchodě. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.
 • Pokud dojde během objednávky ke zneužití údajů (osobních nebo firemních), popřípadě platební karty, může prodávající prohlásit takovou objednávku za neplatnou.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, což není považováno za zálohu.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby přiděleného prodávajícím, jinak nebude prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout plnění v garantovaném termínu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.13 a čl. 4.14), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad o koupi – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Po ověření platby ze strany kupujícího vystaví fakturu s potvrzením o zaplacení zboží, kterou po uhrazení ceny zboží zašle na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží a nelze ho za tímto účelem zneužít. Kupní smlouva se v případě platného odstoupení od počátku ruší.
 • Kupující může od jednotlivé dílčí kupní smlouvy jednostranně písemně odstoupit při podstatném porušení ujednání kupní smlouvy spočívající v nedodání objednaného zboží řádně a včas. Prodávající může od jednotlivé dílčí kupní smlouvy jednostranně písemně odstoupit při podstatném porušení ujednání dílčí kupní smlouvy spočívající v nezaplacení kupní ceny.
 • Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu, nebo dovoz zboží, které znemožňuje objektivně možnost plnění. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o této skutečnosti prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 10 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím v komunikaci na dálku.
 • Při případném odstoupení od rámcové kupní smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem se tento zavazuje ve smluvené lhůtě odebrat veškerou skladovou zásobu obalů již naskladněných, vyrobených ve speciálním rozměru, materiálu pro kupujcího, či opatřených privátním potiskem zadaným kupujícím. Tato povinnost se vztahuje i na zboží, které je prokazatelně objednáno, příp. ve výrobě. V opačném případě bude kupujícímu za toto zboží vystavena faktura a zboží bude dodáno do sídla kupujícího.
 • Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno zejména v případě, kdy je jejím předmětem prodej/nákup zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a kdy bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, zpravidla opatřeno vlastním potiskem
 • V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta od okamžiku, kdy kupující převezeme zboží, nebo:
  • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně
  • poslední položku, nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí
  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 6.1. lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, nejpozději 14. den po převzetí/dodání zboží.
 • Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vedle prostého sdělení také vzorový formulář, který odešle elektronickou formou na email: info@balmeto.cz, nebo písemnou tištěnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách viz výše spolu s vrácením zboží, a to vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy spolu s uvedením čísla objednávky (smlouvy), identifikace kupujícího a data nákupu a pro případ, kdy byla kupní smlouva uzavřena bez registrace, tedy bez evidence příslušných dokladů i s přiložením kopie faktury - dokladu o koupi. Kupujícímu bude prodávajícím zasláno potvrzení přijetí odstoupení od smlouvy a dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží.
 • Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy doručit zboží zpět na adresu provozovny dodavatele, na které si zboží objednal na vlastní náklad, který mu bude následně vrácen s výhradou čl. 6.9. poslední věty, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Kupující není oprávněn zboží posílat na dobírku. Kupující je oprávněn vrátit zboží i prostřednictvím provozovny prodávajícího, pokud zboží převzal osobně na této provozovně.
 • Kupující bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího na úhradu kupní ceny včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu a to s výhradou případu, kdy je prodávající oprávněn vyplatit kupujícímu přijaté peněžní prostředky až k okamžiku, kdy mu bude zboží vráceno kupujícím zpět, nebo kupující prokáže jeho odeslání zpět prodávajícímu.
 • Navrácení finančních prostředků provede prodávající stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal případně jiným, pokud byl jiný způsob kupujícím v odstoupení od smlouvy uveden. Jestliže kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.
 • Odstoupení od kupní smlouvy má s ohledem na opakované a postupné plnění účinky pouze do budoucna ve smyslu ust. §2004 občanského zákoníku.  

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání

 • Kupující je oprávněn zvolit si způsob dodání zboží ze seznamu v objednávkovém formuláři, či při zadání objednávky jiným zvoleným způsobem komunikace na dálku. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Zboží je kupujícímu dodáno:
  • Osobním vyzvednutím prostřednictvím výdejního místa v provozovně prodávajícího určené kupujícím v objednávce
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím poskytovatelů poštovních nebo kurýrních a zásilkových služeb a to GEIS, nebo GLS dle aktuálního sazebníku v závislosti na velikosti a váze zásilky. Popřípadě prostřednictvím závozu v závozové oblasti určené kupujícím v objednávce u objednávek převyšujících 1500,- Kč bez DPH
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost balení zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu zásilky svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodávající doručí objednané zboží kupujícímu až po úplném uhrazení kupní ceny v co nejkratším možném termínu, obvykle do 2-10 dnů od obdržení platby. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží řádně jeho doručením na adresu či výdejní místo uvedené v objednávkovém formuláři kupujícím. Tímto jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající ze smlouvy splněny.
 • Prodávající je oprávněn upravit další práva a povinnosti stran při přepravě zboží ve zvláštních dodacích podmínkách prodávajícího, v takovém případě je povinen kupujícího s nimi před uzavřením kupní smlouvy seznámit zpravidla zveřejněním na webovém rozhraní.  Jsou-li tyto zvláštní dodací podmínky vydány, mají aplikační přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
  • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil 
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
  •  je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy, nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou, nebo označením
  •  je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že věc při převzetí není ve shodě s podmínkami sjednanými kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“), který je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek. V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailně upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s ním v plném znění seznámit.

Další práva a povinnosti smluvních stran, ochrana obchodního tajemství

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a dodáním zboží, a dále také při registraci v internetovém obchodě prodávajícího a zřízením uživatelského účtu, mohou být kupujícímu poskytnuty důvěrné informace o obchodních postupech a know how prodávajícího, které jsou považovány za obchodní tajemství s ohledem na jejich povahu. Kupující se v této souvislosti zavazuje tyto důvěrné informace chránit a uchovávat je pouze za účelem vlastního plnění smluvních vztahů a podmínek kupní smlouvy, neposkytovat jejich obsah bez souhlasu prodávajícího třetí osobě, nezneužít je způsobem, který by mohl prodávajícímu způsobit újmu, či ho jinak poškodit. Kupující současně není oprávněn pořizovat kopie dokladů předaných prodávajícím a šířit je za jakýmkoliv jiným účelem, než je plnění kupní smlouvy a otázky související s tímto smluvním vztahem.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího je garantována primárně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Prodávající plně respektuje ochranu osobních údajů kupujícího a šetrné racionální zpracování těchto údajů, které mu jsou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a registrací uživatele k uživatelskému účtu sděleny. 
 • Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje kupujícího způsobem, kterým dochází k jejich zabezpečení a ochraně před zneužitím, užívá je výhradně k realizaci smluvního ujednání, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů o koupi, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro shora uvedené účely vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, popřípadě uzavřením objednávky jiným způsobem komunikace na dálku.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 • Podrobné informace o zpracování osobních údajů prodávajícím včetně podrobného výčtu práv kupujícího coby subjektu poskytnutých údajů jsou k dispozici zde Podmínky ochrany osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Uvedením e-mailové adresy, nebo čísla mobilního telefonu, nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací marketingového charakteru prodávajícího a obchodních sdělení kupujícímu dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „obchodní sdělení“) výhradně prostřednictvím e-mailu, nebo SMS zpráv a to na dobu do odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a je zcela dobrovolný. Kupující se v případě                     e-mailové komunikace může z odběru kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu obsahujícího sdělení dle tohoto odstavce, nebo v případě SMS zpráv s pomocí odkazu v ní uvedeného.
 • Vstupem na webové stránky, respektive do prostředí webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího, kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk prodávajícího. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webového rozhraní. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda kupující už ze svého počítače navštívil webové rozhraní prodávajícího a k sledování preferencí návštěvníků a podle toho optimálnímu vytváření webového rozhraní. V případě, že je nákup ve webovém rozhraní internetového obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující ukládání cookies podle předchozí věty kdykoliv zakázat. Bližší informace o politice užívání cookies jsou obsaženy přímo na webovém rozhraní v Zásadách užití cookies.

Doručování písemností a komunikace smluvních stran

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě a to elektronickou poštou, osobně, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 
 • Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, či uvedenou kupujícím v objednávce.
 • Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

Vyloučení odpovědnosti

 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu  či újmu způsobenou zakoupeným zbožím kupujícímu v souvislosti s nesprávným výběrem zboží, či jeho nesprávným užitím v rozporu s instrukcemi o jeho správném užití. Prodávající má za to, že kupující je plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování zejména s ohledem na svůj zdravotní stav apod. a vychází při realizaci kupní smlouvy pouze z informací, které mu jsou sděleny kupujícím.
 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní internetového obchodu v rozporu s jeho primárním určením, účelem a smyslem. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu, nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod, nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Mimosoudní řešení sporu

 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@balmeto.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Spotřebitelské spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující spotřebitel kontaktuje subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2. Internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi kupujícím a prodávajícím včetně vztahu založeného kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí Českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení podmínek neplatné ,nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení, nastoupí zákonné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
 • Změny a doplňky kupní smlouvy uzavřené na webovém rozhraní prodávajícího v souladu s těmito podmínkami či změny a doplňky těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto podmínek, se kterými jsou v rozporu.
 • Otázky blíže nespecifikované v těchto podmínkách, smlouvě, nebo navazující komunikaci prodávajícího a kupujícího se řídí úpravou obsaženou ve webovém rozhraní prodávajícího, nejsou-li upravené ani na tomto webovém rozhraní řídí se platnou právní úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 • Ujednání těchto podmínek a smlouvy je nutné vykládat vždy v souvislosti s úpravou obsaženou ve webovém rozhraní prodávajícího a jejím smyslem a významem. 
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a jejich nedílnou součástí je reklamační řád.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 01.01.2023